Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

H απαίτηση για Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΗΕΑ), στον οποίο έχει ενταχθεί, μαζί με άλλες 45 ευρωπαϊκές χώρες, και η Ελλάδα. Υπεύθυνη για το συντονισμό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΝQA). Σκοπός του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης για την καταγραφή, την κατανόηση, και τη συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς, των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν.

Με τον Ν. 3374/2005 θεσμοθετείται η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ο θεσμός αυτός ενισχύει την αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, καθώς αναθέτει την ευθύνη της αξιολόγησης του έργου τους στα ίδια τα Ιδρύματα μέσω της αυτοαξιολόγησής τους με διαφανείς και συστηματικές διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχουν και οι φοιτητές. Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας αποτιμώνται αναφορικά με τέσσερις ομάδες κριτηρίων: α) Διδακτικό έργο, β) Ερευνητικό έργο, γ) Προγράμματα σπουδών και δ) Λοιπές υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα των διαδικασιών χρησιμοποιούνται:

  1. Στη λήψη αποφάσεων από τις ίδιες της Ακαδημαϊκές Μονάδες,
  2. Στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ιδρύματος,
  3. Στη λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα στο βαθμό που η ανάγκη τεκμηριώνεται μέσα από τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας.

 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO