Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ΟΠΑ

Όλα τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν υποβάλλει και κάποια έχουν ήδη επικαιροποιήσει Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης. Στον Πίνακα παρακάτω δίπλα σε κάθε τμήμα φαίνεται η ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης έκθεσης.

Τμήματα Υποβολή Έκθεσης / Επικαιροποίηση
ΔΕΟΣ 2010 / Φεβρουάριος 2012
Πληροφορική Δεκέμβριος 2011
ΔΕΤ Φεβρουάριος 2009 / Σεπτέμβριος 2013
ΛΟΧΡΗ 2008 / 2009 / 2013
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Μάιος 2008
ΟΔΕ Νοέμβριος 2008 / Μάιος 2012
Οικονομικής Επιστήμης Σεπτέμβριος 2008Μάιος 2013
Στατιστικής Ιανουάριος 2012

 

Οι Εσωτερικές Εκθέσεις, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, αναλύουν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης

 2. Παρουσίαση του Τμήματος

 3. Προγράμματα Σπουδών

 4. Διδακτικό έργο

 5. Ερευνητικό έργο

 6. Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

 7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης

 8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές

 9. Συμπεράσματα

10. Σχέδια βελτίωσης

11. Πίνακες

12. Παραρτήματα

 

 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO