Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Αρμοδιότητες Γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Γραφείου ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ορίζονται από το Ν.3374/2005.

  • Να παραλαμβάνει τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ο.Π.Α.
  • Να συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των τμημάτων του Ο.Π.Α., που υποβάλλονται σε αξιολόγηση.
  • Να συντάσσει ανά διετία (και περιοδικά ανά τετραετία) την Ιδρυματική Έκθεση Αξιολόγησης του Ο.Π.Α.
  • Να διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π. ανά τετραετία τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ο.Π.Α., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε μονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.
  • Να παραλαμβάνει τις τελικές Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ο.Π.Α. από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων και να τις διαβιβάζει στις αντίστοιχες ακαδημαϊκές μονάδες και στην Α.ΔΙ.Π.

Επιπλέον αρμοδιότητες του γραφείου της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ο.Π.Α. περιλαμβάνουν: α) Δράσεις πιστοποίησης σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων ή/και ιδρυματικό επίπεδο, β) Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών ΜΟΔΙΠ και προσωπικού ΟΠΑ (ΟΜΕΑ), γ) Δράσεις δημοσιότητας, όπως προβολή/διάχυση των αποτελεσμάτων της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις δράσεις της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ, δ) Έκδοση συγκεντρωτικών στατιστικών από την αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας σε επίπεδο Τμήματος και Ιδρύματος, ε) Αποδελτίωση των εσωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων και καταγραφή των ελλείψεων, με άμεσο στόχο την επικαιροποίησή τους, στ) Αποδελτίωση των εξωτερικών αξιολογήσεων των ακαδημαϊκών μονάδων και σύνταξη προτάσεων προς το ανώτατο συλλογικό όργανο του ιδρύματος με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας, ζ) Διατήρηση αρχείου με στοιχεία των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων καθώς και κάθε άλλου στοιχείου Αξιολόγησης των επιμέρους Ακαδημαϊκών Μονάδων / Προγραμμάτων / Υπηρεσιών του Ιδρύματος.


 

Προσωπικό

Το Γραφείο στελεχώνεται από μία υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη και δύο εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διαθέτουν δίπλωμα Πολυτεχνείου, μεταπτυχιακές σπουδές και γνώσεις γύρω από την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης μεθόδων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας. Οι δραστηριότητες του Γραφείου συντονίζονται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη.
Την Ομάδα Έργου αποτελούν οι:

Παρθενόπη Καϊνού: Υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Δημοσθένης Καραβέλλας: Ειδικός Quality Management

Ιωάννα Μπλίντζιου: Ειδικός Στατιστικής Ανάλυσης

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO