Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας

Η αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού έργου του ΟΠΑ. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολόγιου που έχει συνταχθεί για το σκοπό αυτό. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Μαθήματος/Διδασκαλίας συμπληρώνεται από τους φοιτητές τις τελευταίες εβδομάδες του εκάστοτε εξαμήνου.

 

Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2016-17

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  28 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2016.

Η αξιολόγηση πραγματοπείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑ Ανάθεση αξιολόγησης μαθήματος από Τμήμα:
Γερμανική Γλώσσα Ι ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γερμανική Γλώσσα V ΔΕΟΣ
Γαλλική Γλώσσα Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ Μ&Ε
Γαλλική Γλώσσα V ΔΕΤ
Αγγλική Γλώσσα I ΛΟΧΡΗ
Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ

ΛΟΧΡΗ

Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ)

ΟΔΕ

Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε)

Μ&Ε

Αγγλική Γλώσσα V (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Αγγλική Γλώσσα V (ΠΛΗP,ΣΤΑΤ, ΔΕΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-17)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων κάθε Τμήματος, οφείλει να προσκομίσει στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ τους σφραγισμένους με τα ερωτητματολόγια φακέλους, υπογεγραμμένους και να έχει φροντίσει ώστε να αναγράφονται σε αυτούς τα εξής στοιχεία : 1) τίτλος του μαθήματος που αξιολογήθηκε, 2) ημερομηνία και αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση καθώς και 3) τον ακριβή αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.

Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2015-16

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από  9 έως 27 Μαΐου 2016.

Η αξιολόγηση πραγματοπείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑ Ανάθεση αξιολόγησης μαθήματος από Τμήμα:
Γερμανική Γλώσσα ΙI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Γερμανική Γλώσσα ΙV ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γερμανική Γλώσσα VI ΔΕΟΣ
Γαλλική Γλώσσα ΙI ΔΕΟΣ
Γαλλική Γλώσσα ΙV Μ&Ε
Γαλλική Γλώσσα VI ΔΕΤ
Αγγλική Γλώσσα II ΛΟΧΡΗ
Αγγλική Γλώσσα ΙV ΛΟΧΡΗ
Αγγλική Γλώσσα VI (ΟΔΕ) ΟΔΕ
Αγγλική Γλώσσα VI (Μ&Ε) Μ&Ε
Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΠΛΗP,ΣΤΑΤ, ΔΕΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2015-16)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων κάθε Τμήματος, οφείλει να προσκομίσει στο γραφείο της ΜΟΔΙΠ τους σφραγισμένους με τα ερωτητματολόγια φακέλους, υπογεγραμμένους και να έχει φροντίσει ώστε να αναγράφονται σε αυτούς τα εξής στοιχεία :1) τίτλος του μαθήματος που αξιολογήθηκε, 2) ημερομηνία και αίθουσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση καθώς και 3) τον ακριβή αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.

Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2015-16

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2015.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση την εξής ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα Ι: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα V: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Μ&Ε
 • Γαλλική Γλώσσα V: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα I: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΠΛΗΡ, ΣΤΑΤ, ΔΕΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε): Μ&Ε 

Ο υπεύθυνος σάρωσης των ερωτηματολογίων πρέπει να προσέλθει στο Γραφείο της ΜΟΔΙΠ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τμήμα

Ημερομηνία

Ώρα

Στατιστικής

21/12/2015

9:30 - 12:30

22/12/2015

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

11/1/2016

12/1/2016

Πληροφορικής

13/1/2016

14/1/2016

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

15/1/2015

18/1/2015

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

19/1/2016

20/1/2016

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

21/1/2016

22/1/2016

Οικονομικής Επιστήμης

25/1/2016

26/1/2016

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

27/1/2016

28/1/2016

 

Το ερωτηματολόγιο κάθε Τμήματος είναι ίδιο με το αντίστοιχο  του ακ. έτους 2014-15.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

  Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2014-15

  Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2015.

  Η αξιολόγηση πραγματοπείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.

  Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα:

  ΜΑΘΗΜΑ Ανάληψη αξιολόγησης μαθήματος από Τμήμα:
  Γερμανική Γλώσσα ΙI ΔΕΟΣ
  Γερμανική Γλώσσα ΙV ΔΕΟΣ
  Γερμανική Γλώσσα VI ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  Γαλλική Γλώσσα ΙI Μ&Ε
  Γαλλική Γλώσσα ΙV Μ&Ε
  Γαλλική Γλώσσα VI ΔΕΤ
  Αγγλική Γλώσσα II ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  Αγγλική Γλώσσα ΙV ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  Αγγλική Γλώσσα VI (ΟΔΕ) ΟΔΕ
  Αγγλική Γλώσσα VI (Μ&Ε) Μ&Ε
  Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ) ΛΟΧΡΗ
  Αγγλική Γλώσσα VΙ (ΠΛΗP,ΣΤΑΤ, ΔΕΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  Ο υπεύθυνος συλλογής των ερωτηματολογίων θα πρέπει να προσέλθει στο Γραφείο της ΜΟΔΙΠ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα

  Τμήμα Ημερομηνία Ώρα
  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 18 & 19/5/2015 9:30 - 12:30
  Πληροφορικής 20 & 21/5/2015
  Οικονομικής Επιστήμης 22 & 25/5/2015
  Στατιστικής 26 & 27/5/2015
  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  28 & 29/5/2015
  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2 & 3/6/2015
  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 4 & 5/6/2015
  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 & 9/6/2015

  και να έχει ήδη συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αξιολογήσεων.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

   Σημειώση: Τo ερωτηματολόγιo κάθε Τμήματος είναι ίδιο με το αντίστοιχο  του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2014-15.

  Σελίδα 1 από 2

  GC Endorser BLUE RGB GRADIE
  PRME UNOFFICIAL LOGO